Polityka prywatności

 

25 maj 2018

Wprowadzenie

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Państwa dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Państwu w jaki sposób z nich korzystamy. Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w ramach wykonywania przez Administratora umów po dniu 25 maja 2018 roku. Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”) jest skierowana do klientów, partnerów biznesowych, dostawców, usługodawców i ich osób kontaktowych („Kontrahenci”). Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Kontrahentów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób kontaktowych pozyskanych od wszelkich Kontrahentów, przekazanych Administratorowi, w tym w związku ze współpracą lub wykonaniem umowy łączącej Administratora z Kontrahentem. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.  przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 12, 30 – 002 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 374634, NIP: 6772352819, REGON: 121429152, (Administrator)

Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora możecie Państwo skontaktować się z nami: a) kierując korespondencję tradycyjną na adres Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 12, 30 – 002 Kraków lub; b) za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@wmalinowski.pl.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy?

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wymienionymi w RODO.

Ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Podstawy prawne i cel przetwarzania

Zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zgodny z prawem na podstawie jednej z poniższych przesłanek:

  • w zakresie: danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) tj.: imienia, nazwiska, firmy, danych adresowych, numeru NIP, numeru REGON, numeru konta bankowego, adresu e-mail dla celów wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta, którego danych to dotyczy, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy);
  • w zakresie: danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Kontrahenta: imienia, nazwiska, firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru rachunku bankowego, adresu do korespondencji, adresu e-mail – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  • w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail i innych przekazanych danych – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów współpracy / realizacji umowy z Administratorem - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy / realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny);
  • w zakresie: danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Kontrahenta: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-email – w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny);
  • w zakresie przekazanych Administratorowi danych szczególnie chronionych – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – tj. na podstawie art. 9 ust. 1 lit f) RODO lub w zakresie danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, na zasadach wskazanych w art. 10 RODO.

Przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora lub obronę przed takimi roszczeniami, marketingbezpośredni usług świadczonych przez Administratora, dostarczanie usług i komunikacja z Kontrahentami.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby (prawo to polega na uprawnieniu do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, także na uprawnieniu do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o: celach przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu; prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; wszelkich dostępnych informacji o źródle Państwa danych osobowych jeżeli dane te nie zostały zebrane od Państwa; zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Nadto prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo,  Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

Mają Państwo prawo żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych (prawo to obejmuje żądanie niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),

c)    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia ich  przetwarzania, to ostatnie  prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

-     gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

-     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

-     Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo to obejmuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu  - z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa  danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

e) przenoszenia danych;

Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując powyższe prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

f)  wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez KancelarięKancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska. W obowiązujących w Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Kontrahentaprzez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Kontrahentasą potrzebne Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska zachowa Dane osobowe Kontrahentado zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy to maksymalnie 10 lat.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwalub mogą być pozyskiwane niebezpośrednio od Państwa, tj. od naszych Kontrahentów, którzy przekazali nam Państwadane osobowe w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem, na przykład: Państwapracodawcy, zleceniodawcy lub inny podmiot, który reprezentujecie Państwow kontaktach z Administratorem.

Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub filozoficzne; (4) członkostwo w związkach zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; (7) dane genetyczne i dane biometryczne oraz (8) dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa. Administrator może gromadzić i przetwarzać Państwadane osobowe szczególnie chronione i dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celu ich przetwarzania i tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo

Podanie danych osobowych

Podanie przez Państwobezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może jednak uniemożliwić zawarcie umowy przez Administratora lub może wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Państwarzecz.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako Administrator danych osobowych mogą być:

- ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy);

-  podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska;

- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska;

- pozostali podwykonawcy Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska, oraz firmy księgowe, biura rachunkowe, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy

- podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta)

- firmy windykacyjne;

(przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

- audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Państwadanych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w powyżej.

Jak długo przechowujemy Państwadane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwadane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Państwadane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerskaprzetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerskaprzetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerskaprzetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne Administratorowi do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, Administrator zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.