Restrukturyzacja pozasądowa

W obecnym stanie prawnym restrukturyzacja pozasądowa sprowadza się do uzgodnienia, w drodze negocjacji, zasad spłat zobowiązań Klienta. Proces ten może być wspólnych dla wszystkich wierzycieli, lub zmierzać do objęcia porozumieniem istotnej grupy wierzycieli (np. porozumienia stand still).

Proces restrukturyzacji pozasądowej nastąpić może także poprzez zorganizowany wykup wierzytelności Klienta, lub tworzenie stabilnej struktury holdingowej w połączeniu z konwersją zobowiązań na udziały lub akcje.

Proces restrukturyzacji, jak każdy inny, należy zaplanować, wdrożyć, kontrolować, a na koniec ocenić, dbając o jego wiarygodność i transparentność.

Prawnicy w dziale Restrukturyzacja pozasądowa: