Upadłość konsumencka - Upadłość osoby fizycznej

Usługi Kancelarii obejmują doradztwo osobom fizycznym (nie prowadzącym działalności gospodarczej) w toku postępowania sądowego w ramach tzw. upadłości konsumenckiej. Kancelaria doradza konsumentom, w jaki sposób skutecznie skorzystać z ww. instytucji w obliczu istotnych zmian w postępowaniu upadłościowym z udziałem osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba, która nie prowadzi aktualnie działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem osobowych spółek handlowych (wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej i komplementariuszem w spółce komandytowej i komandytowo akcyjnej) jak również osoba, która w przeciągu 1 roku przed dniem złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej i nie była wspólnikiem spółek osobowych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać określone informacje i dokumenty wymagane przez przepisy ustawy (Art. 4912 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w zw. z art. 126 k.p.c.) ,tj.:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2)wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie (dłużnik musi wykazać, iż nie doprowadził do stanu swojej niewypłacalności lub istotnie jej zwiększył umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

4)aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3, tj.,

◦ iż w ciągu 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

 • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,

 • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

 • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

◦  do dłużnika nie prowadzono postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

9) oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku;

 

Czas potrzebny na przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jego załączników, a równocześnie koszt jego sporządzenia, jest uzależniony od wielu czynników m.in. stanu majątku dłużnika oraz ilości wierzycieli. Ważną informacją jest, iż zmniejszona została opłata sądowa od wniosku - po zmianach równa jest opłacie podstawowej i wynosi 30 złotych. Dopuszczona również została możliwość zwolnienia dłużnika od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych – w przypadku gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika Sąd dokonuje obwieszczenia (po zmianach koszty obwieszczenia nie obciążają dłużnika).

 

W przypadku upadłości konsumenckiej zawsze ogłasza się upadłość likwidacyjną, co oznacza, iż cały majątek dłużnika staje się automatycznie masą upadłości i władzę nad majątkiem przejmuje syndyk, który ma za zadanie ustalić wartość majątku, ustalić listę wierzytelności, spieniężyć majątek i, zgodnie z ostatecznym planem podziału, podzielić spieniężony majątek pomiędzy wierzycieli. Po zakończeniu tego etapu postępowania upadłościowego, Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym ustalone są zasady dalszego, ratalnego spłacania wierzycieli przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Sąd określa też jaka część zobowiązań zostanie umorzona.

 

W przeciwieństwie do uprzednio obowiązujących regulacji, przewidziana została możliwość zawarcia układu z wierzycielami, dzięki któremu syndyk nie spienięży całego majątku dłużnika. Taki układ może być zawarty na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym przez sędziego-komisarza na wniosek upadłego, który musi uprawdopodobnić, iż w ramach układu wierzyciele będą zaspokojeni w wyższym stopniu niż w drodze likwidacji jego majątku. Główną funkcją układu ma być stworzenie dla upadłego możliwości uniknięcia pełnej likwidacji jego majątku, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje.

 

Po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci prawo zarządu własnym majątkiem na rzecz syndyka. Należy jednak zaznaczyć, iż nie cały majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłości, bowiem do masy upadłości nie wchodzi:

 1. wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu, tj. w wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 1.750 złotych brutto);

 2. mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów k.p.c., tj. m.in.:

 • świadczenia z pomocy społecznej

 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych w wysokości 3/4 tych świadczeń i odszkodowań;

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych

 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny

Natomiast jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

 

Ponadto warto zaznaczyć, iż z momentem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, z mocy prawa ulegają zawieszeniu postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi. Natomiast z momentem uprawomocnienia się ww. postanowienia, postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi zostają z mocy prawa umorzone.

 

 

Prawnicy w dziale Upadłość konsumencka: